Recorregut del patrimoni arqueològic de Vic


Durada:
1.30 h

Comparteix ruta:

Share

1
Rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

Carrer de Sant Francesc 106

La rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de Sant Francesc, ha posat en valor l’arquitectura tradicional i ha recuperat elements que havien quedat amagats a la finca. L’actuació ha permès adequar l’edifici a un programa funcional actual, sense perdre el caràcter de l’arquitectura d’aquestes cases. Unes construccions que tenen el seu origen al llarg dels segles XVII i XVIII quan la ciutat va començar a créixer fora de les muralles, al llarg dels camins de sortida de la ciutat.

2
Restauració de la façana principal de la casa d’Antoni Aguilar

Carrer Bisbe Torras i Bages 18

La restauració de la façana de la casa d’Antoni Aguilar ha permès recuperar el caràcter original de la finca, d’acord amb la documentació històrica trobada. S’ha recuperat la tribuna amb les seves formes i fusteries.

3
Rehabilitació de la casa Plantalamor

Carrer Dues Soles 4

La intervenció a la casa Plantalamor, a més d’adequar-se a les necessitats actuals modificant la distribució interior, afectant elements estructurals i instal·lant un elevador, ha permès posar en valor els diferents espais de la casa: a la planta baixa s’han redescobert els murs de pedra i recuperat el paviment original; a la planta noble ha mantingut els elements arquitectònics rellevants i les pintures, integrant-les a les noves distribucions; el pati de la casa s’ha convertit en un dels punts importants de la casa.

4
Reforma de local comercial per a centre de bugaderia. Fresh

Carrer de Gurb, 23

La reforma i adequació d’un local de planta baixa, ha posat en valor els elements arquitectònics del local original. El nou ús de bugaderia ha permès la integració i valorització de l’antic safareig dins del propi local convertint-lo en un espai d’interpretació de l’evolució històrica de la bugaderia, des del safareig i les primeres màquines de rentar roba, fins l’activitat actual amb màquines modernes. S’ha conservat la totalitat de l’ambient del pati amb la galeria posterior.

5
Reforma de local comercial per a forn de pa. Coques de Perafita

Plaça Major 12

La reforma del local amb l’enderroc parcial de l’altell ha permès recuperar la doble alçada original del local a la zona d’aparador i botiga i les dimensions originals de les obertures de la façana en planta baixa. Amb aquesta actuació, s’han posat en valor elements que havien estat amagats darrera fals sostres i envans, com són el forjat de bigues de fusta i els murs de pedra.

Les noves fusteries de fusta del local, s’integren amb l’edifici i la pròpia recuperació del forat arquitectònic original.

6
Consolidació i restauració tram de la Muralla de Pere III

Rambla dels Montcada

La dificultat en treballar un element patrimonial com és una muralla, que és un Bé Cultural d’Interès Nacional, recau en la forma d’intervenir en el monument. En aquest cas es tracta d’una consolidació i restauració d’un tram de muralla que havia perdut part del seu material, per despreniments i erosió. Un equip de restauradores és qui ha portat a terme aquesta tasca i el resultat final és un exemple d’integració i de futures actuacions al conjunt de la Muralla de Pere III.

7
Rehabilitació d’un conjunt d’edificacions entre mitgeres

Sant Pere 29

Reordenar el conjunt i volum de les edificacions existents i adequar-les al nou ús de dos habitatges plurifamiliars era l’objectiu del projecte. Amb les actuacions realitzades s’ha recuperat el caràcter original del conjunt industrial, enderrocant aquells volums o parts no coherents i rehabilitant les edificacions resultants mantenint i posant en valor el caràcter original del conjunt. Un patrimoni industrial al llarg dels creixements itinerants de la ciutat, on l’origen d’aquests creixements es remunta als segles XVII i XVIII.

Es manté la unitat de composició de la façana a carrer i es recupera la fondària històrica de l’edifici principal creant un pati central. La façana posterior incorporarà una galeria porxada a migdia com a interpretació de les que hi ha en el tipus tradicional.

8
Rehabilitació i ampliació de la casa
de Josep Andreu

Carrer de Gurb 25

La intervenció a la casa de Josep Andreu, edifici catalogat, ha permès ampliar la seva edificabilitat en una planta superior reculada, que s’integra en les edificacions veïnes i en el conjunt. La reculada respecte la façana del carrer permet que l’obra no interfereixi en el paisatge urbà d’aquest, i des de la façana posterior permet diferenciar clarament l’edifici original de l’actuació.

La reforma dels habitatges i l’estudi històric de la finca ha permès recuperar la façana posterior de tipus galeria.

Un dels materials característics d’aquest edifici és la ceràmica. La trobem en façana, forjats i paviments. Les actuacions realitzades han posat en valor aquest material en els diferents àmbits.

9
Reforma interior de la casa Costa

Plaça Major 13

Les obres de reforma de la planta superior de la casa Costa han consistit en dividir un habitatge en dos i aprofitar la reordenació de volums de la coberta per a integrar el torreó a un dels habitatges de la planta quarta. L’actuació ha permès recuperar el torreó i evitar així, la seva degradació. S’han recuperat els paviments hidràulics i consolidat els mosaics exteriors.

10
Rehabilitació de la façana i reforma interior de l’habitatge de la planta noble

Rambla Davallades 6

No solament la rehabilitació de la façana ha recuperat el caràcter original de la finca sinó que la reforma interior de l’habitatge de la planta noble ha recuperat i posat en valor elements arquitectònics de l’habitatge original que havien quedat amagats en actuacions anteriors.

La façana es trobava en un estat de degradació important, i la rehabilitació d’aquesta, ha permès recuperar l’estuc i integrar les plantes inferiors de l’edifici.

11
Rehabilitació de l’escola El Petit Miquel

Ronda Camprodon 2

El projecte del Petit Miquel ha reconvertit els espais de l’antiga escola, tan exteriors com interiors, en espais oberts, amb una gran qualitat i confort, que generen relacions i visuals cap a altres espais. L’antic pati, una pista dura de futbol, s’ha transformat en un jardí creant diferents espais de joc pels infants.

S’ha redistribuït la planta baixa pensant en un programa funcional, i el que abans eren aules tancades, ara són aules obertes i relacionades entre elles i amb la zona de circulació.

12
Reforma d’edifici plurifamiliar entre mitgeres

Rambla dels Montcada 16

L’objectiu d’aquest projecte ha estat rehabilitar un edifici desocupat convertint-lo en un habitatge plurifamiliar. Les actuacions han aconseguit recuperar el caràcter original de la finca. A nivell volumètric s’han eliminat dos cossos auxiliars que distorsionaven el conjunt edificatori. Les actuacions interiors han posat en valor els elements arquitectònics de l’edifici. A nivell de façana principal s’ha recuperat la composició de “palauet” anterior a l’any 1927 i mantingut l’art decó dels seus elements. A la façana posterior s’han recuperat els grans buits i la galeria en planta primera i segona.

13
Restauració de façana

Rambla del Passeig 45

Gràcies a la documentació històrica trobada de la finca i la recuperació de l’estuc amagat sota l’última intervenció realitzada a la façana, s’ha pogut recuperar la composició, recuperant obertures, i l’acabat original de la façana de la finca.

14
Reforma interior de ca la Marta

Plaça Santa Elisabet 4

La reforma de ca la Marta, ha descobert elements d’alt valor arquitectònic que estaven amagats darrera revestiments. És el cas per exemple, d’un mur d’època medieval, que ara ha quedat posat en valor. S’han recuperat els forjats i les noves actuacions s’integren a la casa i al seu entorn.

15
Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres

Carrer Sant Francesc 6

La rehabilitació plantejada proposa conservar la configuració original de l’edifici i recuperar el caràcter típic d’una casa del raval.

Es recuperen i s’integren a la reforma elements d’interès arquitectònic i les noves actuacions són respectuoses amb l’edifici existent buscant un diàleg entre la modernitat i la tradició que aporta un valor afegit a la construcció resultant.

16
Adequació interior a nous habitatges de la casa Parrella

Dues Soles 8

La casa Parrella és una de les cases senyorials de la ciutat on la planta noble és de gran valor històrico-arquitectònic. L’objectiu de la intervenció ha estat dividir l’habitatge actual que ocupa tot l’edifici, creant nous habitatges a les plantes segona, tercera i altell.

S’ha adequat l’espai existent a les noves necessitats funcionals conservant i integrant elements originals de l’edifici.

17
Rehabilitació de la Casa Ricart

Carrer Santa Maria 6

La casa Ricart és una de les cases senyorials de la ciutat i l’actuació de rehabilitació a més d’evitar la important degradació que s’havia iniciat fruit de la desocupació dels últims anys, ha aconseguit recuperar i restaurar un bé patrimonial en tota la seva globalitat, utilitzant tècniques i materials tradicionals.  

La intervenció ha adaptat la planta baixa i segona per a usos administratius deixant la planta noble per lloguer d’esdeveniments.

18
Actuació en la muralla medieval en la reforma de local comercial

Rambla del Passeig 34

L’excavació de la planta baixa per augmentar la superfície del local comercial de la rambla del Passeig, ha propiciat una troballa arqueològica rellevant per a la ciutat de Vic: per una banda, la muralla medieval de Pere III i per l’altra un mur romà paral·lel a la muralla. La importància de les restes trobades ha determinat la modificació del projecte per tal d’integrar-les al nou local comercial, mantenint la seva identitat i la visibilitat, fet que permet entendre una mica millor com era la ciutat de Vic en èpoques anteriors.

19
La integració d’un mur romà a un local comercial

Sant Vicenç 1

L’objectiu del projecte ha estat millorar l’accessibilitat dels habitatges i del propi local. La sorpresa ha estat quan durant les obres de rebaix del paviment s’ha trobat un mur d’origen romà.

Aquest fet ha propiciat la modificació del projecte per tal d’integrar el nou mur al local comercial i poder-se visitar.

20
Reforma interior d'un habitatge unifamiliar

Carrer de Gurb 95 A

La intervenció en una casa pròpia dels creixements itinerants fora de la ciutat emmurallada, ha posat en valor l’arquitectura tradicional, mantenint i integrant els elements que tenien un valor arquitectònic i recuperant les façanes tipus galeria a la part posterior de la casa. L’actuació ha permès adequar l’edifici a un programa funcional d’habitatge unifamiliar, sense perdre el caràcter de l’arquitectura d’aquestes cases entre mitgeres que donen identitat a la ciutat.

21
Reforma de local comercial per a llibreria. Llibreria Foster&Wallace

Carrer de la Riera 20

La reforma i adequació d’un antic magatzem de producte d’alimentació, ha permès posar en valor els elements arquitectònics del local original pel nou ús de llibreria, amb el criteri de mínima despesa. El nou tancament de l’entrada i aparadors s’ha adaptat a l’entorn i ha buscat una relació amable interior - exterior que permet la transparència necessària per a l’activitat.

22
Reforma interior per a restaurant a la casa Sacerdotal

Parc Jaume Balmes 2

La reforma de la planta baixa de la casa Sacerdotal s’engloba dins d’un projecte global de reforma i transformació futura de l’edifici. La intervenció ha permès posar en valor i  recuperar elements arquitectònics importants com són l’estructura original formada per arcs i voltes. L’accés des del jardí permet integrar part d’aquest al nou ús.

23
Rehabilitació de la capella de Sant Antoni de Pàdua

Carrer Santa Maria 6

La rehabilitació de la capella de Sant Antoni de Pàdua, del conjunt de la casa Ricart, ha permès retornar l’activitat a aquest edifici. S’ha rehabilitat per transformar-lo en un bar/cafeteria. La rehabilitació ha respectat i ha posat en valor l’edifici original.

Recorregut per aquells espais que conserven encara l’essència i l’encant de temps passats, i que fan que la ciutat de Vic sigui única i irrepetible

Dates per fer la ruta guiada: Cada diumenge del mes de maig a les 11:30h
Per inscriure’s cal fer-ho a victurisme.cat o trucant a l’oficina de turisme al 93 886 20 91


Veure totes les rutes